GARANTIJOS SĄLYGOS


Šios garantijos sąlygos galioja prekėms, įsigytoms MB „LAGENTA“ fizinėje parduotuvėje ar
elektroninėje parduotuvėje (https://lagenta.lt). Garantija pradeda galioti nuo prekės įsigijimo dienos.


Įsigytoms prekėms yra taikoma garantija pagal įstatymą. Atlikus garantinį aptarnavimą arba
pakeitus sugedusią prekę nauja, garantijos sąlygos prekei galioja likusį garantijos laiką.
Sugedusi prekė keičiama arba už ją grąžinami pinigai, jei gedimo negalima pašalinti. Jeigu prekei
nustatomas mažareikšmis gedimas, pinigai už prekę nėra grąžinami.


Prekė turi būti tinkamai supakuota siekiant užtikrinti prekės saugumą transportavimo metu. Pateikus
nesupakuotą prekę, už mechaninius pažeidimus, atsiradusius transportavimo metu, atsako pirkėjas.


Garantija nėra taikoma:
- prekei, kuri buvo mechaniškai pažeista, ardyta ar sąmoningai sugadinta.
- prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį.
- prekei, kurios gedimas atsirado dėl kliento kaltės.
- prekei, kuri buvo remontuota ne specializuotame ir įgaliotame gamintojo servise.
- prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir kt.), force majeure
(gaisro, potvynio ir kt.) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir kt.).
- prekei, kurios gedimas atsirado dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, dulkių, smėlių, daiktų,
vabzdžių ir kt.
- prekei, jei klientas nepateikė prekės pirkimą patvirtinančio dokumento (kasos kvito, PVM
sąskaitos-faktūros ir pan.).
- prekei, kurios neįmanoma identifikuoti dėl jos serijinio numerio ar kito identifikacinio
ženklinimo pažeidimo ar kitokių veiksnių.
- prekei, kurios gedimas atsirado dėl neoriginalių, nesertifikuotų priedų, detalių, bei medžiagų
- prekei, kurios gedimas atsirado dėl nelegalaus turinio ar programų diegimo.
- prekei, kurios gedimas atsirado dėl virusinių programų veikimo.
- prekės susidėvinčioms detalėms (laidams, jungtims, akumuliatoriams, laikikliams ir kt.).
- informacijai, esančiai duomenų laikmenose ar įrenginiuose.
Po prekės remonto įspėjus pirkėją apie prekės sutaisymą, prekė saugoma 6 mėnesius. Praėjus šiam
laikui, pardavėjas turi teisę ilgiau prekės nebesaugoti.